Volikogu istungid

Mulgi Vallavolikogu VIII istung toimub kolmapäeval, 18. aprillil 2018. a algusega kell 15.00 Mõisakülas Kiikre 13, Mõisaküla kultuurimajas. Istungile kinnitamiseks esitava

p ä e v a k o r r a  kavand:

 1. Osalemine hajaasustuse programmis ja hajaasutuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse andmise tingimused ja kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” osalemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Projektis „500 kodu tuleohutuks” osalemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Alustava õpetaja toetuse andmise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Sporditoetuste määramise kord

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Imre Jugomäe

 1. Mulgi vallas tiheasutusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Karksi Valla Kultuurikeskuse nime muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: jurist Inge Dobrus
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

 1. Detailplaneeringu algatamine (Karksi-Nuia Aasa tn 13, Mõisaküla Koidu tn 1)

Ettekandjad: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav ja abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Äriruumi üürilepingu pikendamine (Mõisaküla Pärnu mnt 29 ja Pärnu mnt 45)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Maareformi seaduses, maakatastriseaduses, maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (OÜ Viljavärk – Maisipõllu kinnistu Raamatu küla)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling


Mulgi Vallavolikogu VII istung toimub kolmapäeval, 21. märtsil 2018. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel. Istungile kinnitamiseks esitava

p ä e v a k o r r a kavand:

 1. Elle Toomi vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta

Vaide esitaja Elle Toomi seletuste ärakuulamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 koostamise algatamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 27)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Ervin Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

 1. Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1.  Loa andmine vallavalitsusele

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

 1. Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitaja määramine ja deklaratsioonide kontrollimiseks revisjonikomisjonile õiguse andmine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Mulgi valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Mulgi vallavara valitsemise korra I lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjon

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling


Mulgi Vallavolikogu VI istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018. a algusega kell 15.00 Kulla külas Leerimaja II korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitava päevakorra kavand:

 1. Elle Toomi vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta
  Vaide esitaja Elle Toomi seletuste ärakuulamine
  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 2. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu II lugemine
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 3. Loa andmine laenu võtmiseks
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
 4. Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 5. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 6. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 7. Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 32, Mõisaküla)
  Ettekandja: abivallavanem Ervin Tamberg
 9. Kooli pidaja pädevuse delegeerimine
  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 10. Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine
  Ettekandja: volikogu aseesimees Villu Võsa
 11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
 12. Kohal algatatud küsimused
 13. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

Mulgi Vallavolikogu V istung toimub kolmapäeval, 24. jaanuaril 2018. a algusega kell 16.00 Abja-Paluojas, Pärnu mnt 30 I korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a kavand:

 1. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine
  Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
  Kaasettekandja: Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.
 1. Mulgi vallavolikogu töökorra kehtestamine
  Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 1. Mulgi valla põhimääruse II lugemine
  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
 1. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
  Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 1. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu I lugemine
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
 1. Lühiajalise laenukohustuse võtmine
  Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
 1. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine
  Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel
 1. Audiitori määramine
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
 1. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele
  Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
 1. Halliste Vallavolikogu 18.04.2017 otsuse nr 16 „Vallavara võõrandamine enampakkumise teel“ muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Ene Maaten
 1. Äriruumi üürile andmine otsustuskorras (Kiikre tn 13a)
  Ettekandja: abivallavanem Ervi Tamberg
 • Otsuse eelnõu
  12. Määruste kehtetuks tunnistamine
  Ettekandja: vallasekretär Milja  Janson

13. Järelpärimisele vastamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

14. Kohal algatatud küsimused

15. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling


Mulgi Vallavolikogu IV istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Mõisakülas, Jaan Sihveri tn 4, istungite saalis.

Päevakorras:

      1. Sundvalduse seadmine Kassepa kinnistul asuvale Mati teele

Ettekandja: Karksi vallasekretär Inge Dobrus

 1. Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 36 kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Halliste vallavalitsuse majandusnõunik Kadri Kivimets

 1. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (Halliste)

Ettekandja: Halliste vallavalitsuse majandusnõunik Kadri Kivimets

 1. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1. Mulgi Vallavolikogu esindajate nimetamine valla üldhariduskoolide hoolekogusse

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1. Mulgi valla põhimääruse I lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

 1. Õisu lasteaia arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Ene Maaten

 1. Nõusoleku andmine OÜ Abja Elamu osakapitali suurendamiseks

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

 1. Volituste andmine Mulgi Vallavalitsusele

Ettekandja: vallavalitsuse liige Ervin Tamberg

 1. Vallavanema ja volikogu esimehe informatsioon

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling

Eelnõud:
1. Sundvalduse seadmine Kassepa kinnistul asuvale Mati teele
1.1 Lisa: maaüksuse plaan
2. Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 36 kehtetuks tunnistamine
3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (Halliste)
4. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
5. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. Mulgi Vallavolikogu esindajate nimetamine valla üldhariduskoolide hoolekogusse
7. Mulgi valla põhimääruse I lugemine
8. Õisu lasteaia arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine
8.1 Lisa: arengukava
9. Nõusoleku andmine OÜ Abja Elamu osakapitali suurendamiseks
9.1 Lisa: seletuskiri
10. Volituste andmine Mulgi Vallavalitsusele


Mulgi Vallavolikogu III istung toimub kolmapäeval, 29. novembril algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korrusel (Karksi Vallavalitsuse ruumid).

Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a  kavand:

1. Mulgi valla ametiasutuste ümberkorraldamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

2. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

3. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine
Ettekandja: Mulgi vallavanem Peeter Rahnel

4. Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade kehtestamine
Ettekandja: Mulgi vallavanema Peeter Rahnel

5. Karksi-Nuia Lasteaia lasteaiaõpetajate töötasu alamäära kinnitamine
Ettekandja: Karksi Vallavalitsuse majandusspetsialist Tõnis Laurik

6. Kassepa kinnistul asuvale Mati teele sundvalduse seadmine I lugemine
Ettekandja: Karksi vallavanem Taimo Tugi

7. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

8. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele hüvitise/töötasu maksmise korra kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

9. Viljandimaa Omavalitsuse Liidu Vanemate kogusse esindajate nimetamine
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg

10. Vallavanemale töötasu ja valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine
Ettekandja: volikogu aseesimees Villu Võsa

11. Mulgi Vallavalitsuse kooseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavanema Peeter Rahnel

12. Hüvitiste maksmine seoses volituste lõppemisega vallavanematele, linnapeale ja volikogu esimeestele
Ettekandja: Abja vallasekretär Milja Janson

13. Abja vallavanemale lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg


Mulgi Vallavolikogu II istung toimub neljapäeval,  2. novembril 2017 algusega kell 16.00 Abja Vallavalitsuse saalis (Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)

Volikogule kinnitamiseks esitatav päevakord:

 1. Mulgi valla ametiasutuse juriidilise aadressi määramine.(eelnõu)
 2. Mulgi vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.(eelnõu)
 3. Mulgi vallavanema valimine.(eelnõu)

 


Vallavolikogu esimene istung toimub kolmapäeval, 25.oktoobril 2017. a.
Istung toimub Kulla külas Leerimaja II korrusel algusega kell 14.00
.
 1. Volikogu esimesel istungil on arutusel volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning valla ja linnavalitsuste lahkumispalve ärakuulamine.

Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2017 algusega kell 17.00 Leerimajas II korrusel, Kulla külas.

Istungi päevakord:

1. Abja Vallavolikogu 17.08.2017 otsuse nr 136 „Garantiikirja andmiseks nõusoleku andmine“ kooskõlastamine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)

2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule (ettekande esitajad Andres Rõigas)(eelnõu)

3. Halliste Vallavolikogu 16.08.2017 määruse nr 7 “Halliste valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine” muutmine (ettekande esitaja Deily Tatar)(eelnõu) , (lisa)

4. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)(eelnõu)

5. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas

volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. augustil 2017 algusega kell 17.00 Leerimajas II korrusel, Kulla külas.

Istungi päevakord:

1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (ettekande esitaja Kadri Kivimets(eelnõu) ,(eelnõu)

2. Halliste Vallavolikogu 18.04.2017 nr 16 “Vallavara võõrandamine enampakkumise teel” muutmine (ettekande esitaja Kadri Kivimets) (eelnõu)

3. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord (ettekande esitaja Monika Erreline)  (eelnõu)

4. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine (ettekande esitaja Ene Maaten(eelnõu)

5. Mõisaküla Linnavolikogu 29.06.2017 otsuse nr 27 „Loa andmine laenu võtmiseks“ kooskõlastamine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu) , (lisa)

6. Muudatuste tegemine 2017. aasta vallaeelarves (ettekande esitaja Ene Maaten)  (eelnõu)

7. Vallavara tasuta võõrandamisest (ettekande esitaja Ene Maaten)

8. Kohalike omavalitsusele ühiseks täitmiseks tulevad ülesanded (ettekande esitajad Andres Rõigas ja Ene Maaten) (eelnõu)

9. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas (volikogu esimees)


Halliste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. juunil 2017 algusega kell 17.00 Leerimajas Kulla külas (Halliste Raamatukogus).

Istungi päevakord:

 1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (ettekande esitaja Anneli Pälsing) (eelnõu)
 2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti kinnitamine (ettekande esitaja Rein Tarkus) (eelnõu)(revisjonikomisjoni akt)
 3. Halliste valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)(majandusaasta aruanne) ,(vandeaudiitori aruanne).
 4. Haridus- ja teadusministeeriumi ringkiri kohaliku omavalitsuse üksuse lasteaiaõpetajate palgatoetusest (ettekande esitaja Andres Rõigas) (ringkiri)
 5. Green Railway projekti tulevikust (ettekande esitaja Ene Maaten)
 6. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 30. mail 2017 algusega kell 17.00 Leerimajas Kulla külas (Halliste Raamatukogus).
Istungi päevakord:
 1. Halliste valla osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 2. Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 3. Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 4. Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)(eelnõu)
 5. Ostueesõiguse teostamisest loobumine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)(eelnõu)
 6. Mõisaküla Linnavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 6 „Loa andmine varalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks“ kooskõlastamine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 7. Vallavanema puhkusele lubamine ja asendaja määramine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 8. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 18. aprillil 2017 algusega kell 17.00 Vana-Kariste Seltsimajas.

Istungi päevakord:

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Halliste valla munitsipaalomandisse kuuluvatele kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
 2. Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 29 „Halliste valla põhimäärus“ muutmine II lugemine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu) (eelnõu)
 3. Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 29 „Halliste valla põhimäärus“ muutmine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)
 4. Informatsioon ja jooksvad küsimused

 

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. märtsil 2017 algusega kell 17.00 Leerimajas Kulla külas.

Istungi päevakord:

1. Munitsipaalmaadest (ettekande esitaja Anneli Pälsing)
2.
Nõusoleku andmine laenu võtmiseks (ettekande esitaja Ene Maaten)
3.
Audiitori määramine (ettekande esitaja Andres Rõigas)
4.
Valla ametiasutuse asukoha muutmise otsustamine (ettekande esitaja Ene Maaten)
5.
Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 29 „Halliste valla põhimäärus“ muutmine esimene lugemine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)
6.
Halliste Vallavolikogu 15.08.2012 määruse 10 „Halliste Raamatukogu põhimäärus“ muutmine (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)
7.
Abja vallavolikogu taotlus otsuse kooskõlastamiseks (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)
8.
Mõisaküla linnavolikogu taotlus otsuse kooskõlastamiseks (ettekande esitaja Kaarin Sarapuu)
9.
Kulla kergliiklustee ehitamisest ja garantiikirja väljastamine (ettekande esitaja Ene Maaten)
10.
Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017 algusega kell 17.00 Õisu rahvatoas

Istungi päevakord:

1.Vallavara võõrandamine enampakkumise teel (ettekande esitaja Tiiu Karu)
2.
Halliste valla 2017. aasta eelarve – II lugemine (ettekande esitaja Ene Maaten)
3. Halliste valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (ettekande esitaja Ene Maaten)
4. Abja Vallavalitsuse taotlus
5. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 7. jaanuaril 2017 algusega kell 17.00 Halliste rahvamajas.

Istungi päevakord:

 1. Aukodaniku nimetuse andmine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)
 2. Halliste valla 2017. aasta eelarve-I lugemine (ettekande esitaja Ene Maaten)
 3. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

 

Andres Rõigas
Volikogu esimees


 

Halliste vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 7. detsembril 2016 algusega kell 17.00 Halliste Põhikoolis

Istungi päevakord:

 1. Mulgimaa elamukeskuse rahastustaotluse kaasfinantseerimine (ettekande esitaja Andres Rõigas)
 2. Halliste vallavolikogu 29.02.2016 määruse nr 4 “Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
 3. Preemia maksmine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)
 4. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine – II lugemine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)
  Leping – Mulgi valla ühinemislepingu projekt
  LISA 1 Seletuskiri
  LISA 2. Abja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
  LISA 3. Halliste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
  LISA 4. Karksi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
  LISA 5. Mõisaküla linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
  L
  ISA 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1: 50 000
  LISA 7. Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020 lähtuvalt eelarvestrateegiatest
  LISA 8. Mulgi valla juhtimisstruktuur
  LISA 9. Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
 5. Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)
 6. 2017. a eelarve üleandmine
 7. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
Volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22. novembril 2016 algusega kell 17.00 Kaarli rahvamajas.

Istungi päevakord:

 1. Halliste valla kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine (ettekande esitaja Tiiu Karu)(eelnõu), (teede nimekiri)
 2. Halliste Vallavolikogu 25.08.2010 otsuse nr 21 „Vallavara otsustuskorras ja enampakkumise teel võõrandamine ja hindade määramine“ lisa muutmine (ettekande esitaja Tiiu Karu)(eelnõu)
 3. Sotsiaalvaldkonna ülesannete delegeerimine (ettekande esitaja Monika Erreline)(eelnõu)
 4. Ehitise peremehetuse tuvastamine (ettekande esitaja Anneli Pälsing)(eelnõu)
 5. Halliste valla eelarvestrateegia 2016-2021 II lugemine ja vastuvõtmine (ettekande esitaja Ene Maaten)(eelnõu), (lisa)
 6. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine (ettekande esitaja Kaisa-Karoliina Kokk)(eelnõu)
 7. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu ja selle lisade eelnõu I lugemine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 8. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 12. oktoobril 2016 algusega kell 17.00 Halliste rahvamajas.

Istungi päevakord:

 1. Halliste Lasteaed “Pääsuke” arengukava 2016 – 2018 kinnitamine (ettekande esitaja Anu Kangur) (eelnõu),(lisa)
 2. Halliste valla eelarvestrateegia 2016 – 2021 I lugemine (ettekande esitaja Ene Maaten)(eelnõu) , (lisa)
 3. Ühinemislepingu projekti tutvustamine (ettekande esitaja Andres Rõigas)
 4. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
Volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. septembril 2016 algusega kell 17.00 Halliste Põhikoolis.

Istungi päevakord:

 1. Halliste Põhikooli direktori ettekanne (ettekande esitaja Merle Hüva)
 2. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine ja jätkamine (ettekande esitaja Andres Rõigas)(eelnõu)
 4. Halliste valla elanike arvamuse väljaselgitamine haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta(eelnõu)
 5. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
Volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2016 algusega kell 17.00 Kaarli rahvamajas.

Istungi päevakord:

 1. Halliste Vallavolikogu 29.02.2016 otsuse nr 7 „Halliste Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine“ muutmine (eelnõu)
 2. Peremehetu ehitise hõivamine (ettekande esitaja Anneli Pälsing) (eelnõu)
 3. Ühinemisläbirääkimiste jätkamine (eelnõu)

4.  Ajutise ühinemiskomisjoni põhimäärus (eelnõu)
5. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
Volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 27. juunil 2016 algusega kell 17.00 Vana-Kariste Seltsimajas.

Istungi päevakord:

 • Halliste valla jäätmekava 2016-2021 (ettekande esitaja Anneli Pälsing)(Eelnõu)
 • Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti kinnitamine (ettekande esitaja Rein Tarkus)
 • Halliste valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekande esitaja Ene Maaten)
 • Ajutise komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. mail 2016 algusega kell 17.00 Rimmu rahvatoas.

Istungi päevakord:

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (ettekandja Anneli Pälsing) (eelnõu)
2. Kohalike teede nimekirjaga seotud otsuste kehtetuks tunnistamine (ettekandja Tiiu Karu) (eelnõu)
3. Haldusreformist. Volikogu liikmete arutelu ühinemise suundadest.
4. Informatsioon ja jooksvad küsimused.

Andres Rõigas
Volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2016 algusega kell 17.00 Uue-Kariste rahvamajas.

Istungi päevakord:

1. Korrakaitse ülevaade
2. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (ettekande esitaja Tiiu Karu)
3. Halliste valla jäätmekava 2016-2021 (ettekande esitaja Anneli Pälsing)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (ettekande esitaja Anneli Pälsing) )
5. Halliste Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016. a tööplaani kinnitamine (ettekande esitaja Rein Tarkus)
6. Ajutise komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks (ettekande esitaja Andres Rõigas)
7. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. märtsil 2016 algusega kell 17.00 Halliste Põhikoolis.

Istungi päevakord:

1. Hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Halliste vallas (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
3. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
4. Halliste vallavara valitsemise kord (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
5. Vallavara võõrandamine enampakkumise teel (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
6. Osalemine hajaasustuse programmis (ettekande esitaja Anneli Pälsing) (eelnõu)
7. Vastus Karksi Vallavolikogu 16. veebruari 2016. a otsusele nr 164 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks” (eelnõu)
8. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 29. veebruaril 2016 algusega kell 17.00 Kaarli Rahvamajas.

Istungi päevakord:

1. Halliste Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 17 „Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Halliste vallas“ muutmine (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)

2. Halliste Vallavolikogu 27.05.2015 määruse nr 10 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)

3. Halliste Vallavolikogu 25.06.2015 määruse nr 11 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“ muutmine (ettekande esitaja Monika Erreline)  (eelnõu)
4. Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
5. Sotsiaalkorteri eraldamise ja kasutamise kord (ettekande esitaja Monika Erreline) (eelnõu)
6. Vallavanema puhkusele lubamine (ettekande esitaja Ene Maaten) (eelnõu)
7. Halliste Vallavolikogu 25.08.2010 otsuse nr 21 „Vallavara otsustuskorras ja enampakkumise teel võõrandamine ja hindade määramine“ muutmine (ettekande esitaja Ene Maaten) (eelnõu)
8. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks (ettekande esitaja Ene Maaten) (eelnõu)
9. Halliste Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 2 „Halliste Vallavalitsuse ametiasutuste palgajuhend“ lisa muutmine (ettekande esitaja Ene Maaten) (eelnõu)
10. Halliste Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine (ettekande esitaja Ene Maaten) (eelnõu)
11. Vallavanemale töötasu määramine (ettekande esitaja Andres Rõigas) (eelnõu)
12. Halliste valla 2016. aasta eelarve II lugemine (ettekande esitaja Ene Maaten)
13. Halliste valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu),  (seletuskiri)
14. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
volikogu esimees


Halliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2016 algusega kell 17.00 Õisu rahvatoas.

Istungi päevakord:

1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Männi 6-14) (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
2. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Uue-Küti-8) (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Päidre 4-1) (ettekande esitaja Tiiu Karu) (eelnõu)
4. Halliste valla 2016. aasta eelarve- I lugemine (ettekande esitaja Ene Maaten)
5. Viljandi veekeskusest (ettekande esitaja Andres Rõigas)
6. Informatsioon ja jooksvad küsimused

Andres Rõigas
Volikogu esimees