Ühinemine

Halliste Vallavolikogu kinnitas oma 07.12.2016 otsusega nr 43  Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu ja selle lisad:

Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine
Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Abja valla, Halliste valla, Mõisaküla linna ja Karksi valla ühinemisleping

Leping – Mulgi valla ühinemisleping
LISA 1 Seletuskiri
LISA 2. Abja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
LISA 3. Halliste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
LISA 4. Karksi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
LISA 5. Mõisaküla linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
L
ISA 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1: 50 000
LISA 7. Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020 lähtuvalt eelarvestrateegiatest
LISA 8. Mulgi valla juhtimisstruktuur
LISA 9. Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise

Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse kohta

Küsitlus toimus 8. novembrist 2016 kuni 13. novembrini.

Küsitluses osalenud isikute arv kokku (elektrooniliselt + küsitluspunktis): 64
Esitatud küsimusele jaatavalt vastanud isikute arv: 44
Eitavalt vastanud isikute arv: 20

Otsus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamise kohta

Elektrooniline  küsitlus toimus 08. november kell 10.00 kuni 10. november kell 20.00. Vallavalitsuses asunud küsitluspunktis sai hääletada 11. ja 13. novembril.
Küsitluses said osaleda rahvastikuregistris registreeritud vähemalt 16. aastased Halliste valla elanikud, kes vastasid küsimusele „Kas toetate Abja valla, Halliste valla ja Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemist“ vastusevariantidega „ja“ või „ei“.

Lugupeetud Halliste valla elanikud!

Halliste Vallavalitsus otsustas oma 19. oktoobri istungil suunata Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu projekt ja selle lisad avalikule väljapanekule 20. oktoobrist kuni 14. novembrini 2016.

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub Halliste Vallavalitsuses, Halliste raamatukogus, Õisu raamatukogus ja valla veebilehel www.halliste.ee/uhinemine/.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele saab esitada kuni 15.11.2016 kella 10.00-ni kirjalikult Halliste Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 20, 69501 Halliste alevik või e-posti aadressil vald@halliste.ee.

Ühinemislepingu muudatus ettepanekute vormi leiate siit: ettepanekute vorm.rtf

Ühinemisläbirääkimistel osalevad volikogude poolt volitatud liikmed

Abja vald – Villu Võsa, Peeter Rahnel, Andres Räägel, Imre Jugomäe, Külli Mõttus
Halliste vald – Andres Rõigas, Ene Maaten, Tõnu Tukk, Sigrid Ruben, Janne Järvelt
Karksi vald – Siret Vene, Taimo Tugi, Arvo Maling, Jüri Kert, Tarmo Simson
Mõisaküla linn – Jorma Õigus, Ervin Tamberg, Viktor Siigur, Arvo Pede, Eha Ernits

Valdade ühinemine (Karksi, Abja, Halliste vallad ja Mõisaküla linn)
Abja, Halliste. Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 11
Abja, Halliste. Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 10
Abja, Halliste. Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 8
Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 7
Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 6
Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 5
Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll 4
Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla ühinemisläbirääkimiste protokoll  3
Abja, Halliste, Karksi, Tarvastu, Mõisaküla ühinemisprotokoll nr 2
Abja, Halliste, Karksi, Tarvastu, Mõisaküla ühinemisprotokoll nr 1

Halliste Vallavolikogu otsustas oma 15.09.2016 otsusega nr 34 lõpetada läbirääkimised Viljandi vallaga ning jätkata läbirääkimisi Abja valla, Karksi valla ja Mõisaküla linnaga.

Otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine ja jätkamine
Viljandi vald: http://haldusreform.viljandivald.ee/
Ühinemiskoosoleku protokoll nr 4
Ühinemislepingu projekt 16. august 2016
Viljandi valla koosoleku protokoll nr 3
Viljandi valla koosoleku protokoll nr 2
Ühinemislepingu projekt 22.06.2016
Ajutine ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni põhimäärus – projekt lõplik
Tööplaan 22.06.2016
Võimalikud ühinemistoetused Viljandimaal
Viljandi valla ühinemisprotokoll nr 1