Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekande ülesanded on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja vältimatu sotsiaalabi andmine või abi andmisega seonduva korraldamine; sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse korraldamine; kohaliku sotsiaalregistri pidamine ning laekuva informatsiooniga töötamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras; kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava osana.

Kord kuus, toimuvad sotsiaalkomisjoni istungid, kus otsustatakse kodanikele sotsiaaltoetuste määramist, laste hoolekannet ja kasvatuslikke küsimustega ning sotsiaalpinnaga seonduvat jpm.

Sotsiaalteenused

Sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Hooldaja teenus – kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Eluasemeteenused – isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama.

Lapsehoiuteenus – peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärkideks:

  • võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega;
  • võimaldada kasutada peale lasteaia teisi lapsehoiuvorme, mis vastavad riigi kehtestatud miinimumnõuetele ja on lastele turvalised.

Vanemliku hooleta lapse hooldamine perekonnas – eesmärk on lapsele turvalise arengukeskkonna pakkumine ja lapse ettevalmistamine iseseisvaks eluks; lapse bioloogilise perekonnaga kontaktide säilimise toetamine kogu teenuse osutamise jooksul juhul, kui see pole vastuolus lapse huvidega, sh ettevalmistamine pöördumiseks tagasi bioloogilisse perekonda.

Turvakoduteenus – eesmärk on tagada kõige esmasem abi ja turvaline keskkond neile, kes vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist, olles kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist.

Hooldekodusse paigutamine, abi hooldekodusse paigutamise dokumentatsiooni ajamisel.

Proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite saamisega seonduv.