Sotsiaal- ja tervishoid

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

Sotsiaaltööspetsialist Monika Erreline tel. 436 3280 ja 5340 2000 e-post: monika@mulgivald.ee
Sotsiaalhoolekande alased toimingud Mulgi vallas:

* Toimetulekutoetus – toetust saab vormistada jooksva kuu jooksul sotsiaaltööspetsialisti juures
* Toetus avalduse alusel – otsuse toetuse saamise/mittesaamise kohta teeb vallavalitsus.
* Eestkoste vormistamine
* Hooldajatoetuse ja hooldaja määramine
* Hooldekodusse paigutamine. Abi hooldekodusse paigutamise dokumentatsiooni ajamisel
* Ravikindlustuseta hõlmamata isikute raviteenuse korraldamine
* Abi puuetega inimeste puude taotlemise vormistamisel
* Abi pensioni dokumentide vormistamisel ja vajadusel ka viimisel Tartu Pensioniameti Viljandi osakonda
* Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne
* Laste hoolekanne


Mulgi Vallavalituse 06.03.2018 korraldus nr 174 “Mulgi valla eelarvest makstavate toetuste avalduse vormide kinnitamine

Vormid:

Sünni ja matusetoetuse avalduste blanketid

Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus sünnitoetuse saamiseks (teises osas)
Avaldus matusetoetuse saamiseks
Riikliku matusetoetuse avaldus


Sotsiaal- ja tervishoid

Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Avaldus hooldaja/hooldajatoetuse taotlemiseks
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus + Lisa (Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed)


Korrad, määrused

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord
Projekti “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse andmise tingimused ja kord
Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas
Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas


LASTEKAITSE (loe siit!)

Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab Halliste valla sotsiaaltööspetsialist.
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse.
Abivajavast lapsest teavitamine
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse sotsiaaltööspetsialistile (tel 5340 2000) või tasuta lasteabitelefonile 116 111 (24 h). Oodatud on ööpäevaringselt kõned nii lastelt, kellel on endal mure, kui ka igas vanuses inimestelt, kel on mure mõne lapse pärast. Telefonile vastavad kogemustega  nõustajad, kes kuulavad Sind, annavad Sulle nõu ja vajadusel suunavad info edasi lastekaitsetöötajale või politseile – et ükski laps ei jääks abita!

Lisaks helistamisele on Lasteabitelefoniga võimalik ühendust saada ka Skype’i kaudu (kasutaja: Lasteabi_116111), Lasteabitelefoni internetilehekülje kaudu või Facebookis.
Lastekaitseseaduse kohaselt on kõigil inimestel kohustus teavitada abivajavast lapsest. Lapse õiguste tagamiseks on hädavajalik, et info lapse abivajadusest jõuaks vastava spetsialistini. Teavitada tuleks ka juhul, kui on ainult kerge kahtlus, et midagi on lapsega valesti, ja teavitamast ei tohiks hoida hirm, et äkki sekkutakse liialt teiste inimeste perekonnaellu – teavitada tuleb kindlasti, informatsiooniga tegelevad juba edasi professionaalid, kellel on kohustus teie isikut kolmandate isikute eest salajas hoida ning võtta kõiges arvesse lapse parimat huvi. Samuti ei takista abivajavast lapsest teavitamist ei isikuandmete kaitse seadus ega muidu kehtivad konfidentsiaalsusnõuded – ka näiteks arstil või psühholoogil, kes saab oma töös teada või kellel tekib kahtlus abivajavast lapsest, on kohustus sellest vastavaid institutsioone teavitada.
Lasteabitelefoni asemel võib abivajavast lapsest teavitada ka otse kohalikku omavalitsust või politseid. Kõigil nendel institutsioonidel on kohustus seejärel juba omavahel informatsiooni vahetada ja koostööd teha, tagamaks, et olukord laheneks lapse ja tema pere jaoks parimal võimalikul moel.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes või laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.