Detailplaneering

Detailplaneeringu algatamine-Rool 4, Rool 5 ja Savimaja                                    

                                         HALLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS                                                                 30. september 2008 nr 26

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Halliste vallas Õisu alevikus asuva Savimaja kinnistu omanik Urmas Tuuleveski on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks kinnistul eesmärgiga maaüksusele ehitusõiguse määramiseks.
Planeeritava tegevusega ei ole ette näha olulist keskkonnamõju. Samuti ei seata ohtu inimese tervist, kultuuripärandit või vara. Planeeritaval alal ei asu teadaolevalt kaitsealuseid objekte.
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3, Planeerimisseaduse § 9 lg 1, § 10 lg 5, § 12 lg 1, § 13 lg 2 ja Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6

Halliste Vallavolikogu o t s u s t a b:

1.Algatada detailplaneeringu koostamine Halliste vallas Õisu alevikus Savimaja maaüksusel katastritunnusega 19202:006:0042.
2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Savimaja maaüksusele ehitusõiguse määramine.
3. Kinnitada lähteseisukohad planeeringu koostamiseks vastavalt lisale.
4. Mitte algatada Õisu aleviku Savimaja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Ene Maaten
Volikogu esimees

LISA

Halliste Vallavolikogu otsusele nr 26
30. september 2008
Savimaja maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad:

  1. Planeerimisel lähtuda projekteerimise ja ehitamise üldisest ning kompaktse hoonestusega alale seatud põhimõtetest.
  2. Kuna Savimaja kinnistu asub Õisu Veskijärve lähedal tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste piirangutega (Looduskaitseseadus § 34-38):

2.1  Kalda piiranguvöönd 50 m;
2.2  Ehituskeeluvöönd 25 m;
2.3  Veekaitsevöönd 10 m;
2.4  Kallasrada 4 m.

3.Vajalike võrguühenduste loomiseks taotleda tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt.
4. Enne detailplaneeringu esitamist vallale, vastuvõtmise otsuse tegemiseks (sätestatud planeerimisseaduse § 18 lõikes  esitada kohalikule omavalitsusele planeeringu eskiislahendus, millest peab selguma:
4.1  millised on maakasutuse muudatused võrreldes senise olukorraga ja mida see toob kaasa naaberkinnisasjadele;
4.2  millised on krundijaotuse muudatused võrreldes senise olukorraga;
4.3  millised on kinnisomandi kehtivad ja planeeritavad kitsendused ning servituudi vajadus;
4.4  uute hoonete ehitamine, ehitistevahelised kujad (vastavalt normatiivdokumentidele, koos viitega seadusandlikule aktile), olulisemad arhitektuurinõuded, hoonete korruselisus ja mahud võrrelduna olemasoleva olukorraga, hoonete kujundamise põhimõtted;
4.5  muude ehitiste krundile paigutamise vajadus;
4.6  tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade olemasoleva olukorra iseloomustus, planeeritavate hoonete ja rajatiste tehnovarustuse arvestusliku põhinäitajad ning asukoht (veevarustus, heitvesi, elektrivarustus);
4.7  planeeritava kõrg- ja madalhaljastuse ning vertikaalplaneerimise (sadevee ärajuhtimine, maapinna kõrguse muutmine jmt.) põhimõtted;
4.8  liikluskorraldus;

5. Kohaliku omavalitsuse poolt heaks kiidetud eskiislahendus vormistada lähtudes planeerimisseaduse § 18 vastuvõtmise otsuse tegemiseks ja kooskõlastada:
5.1  Keskkonnateenistusega;
5.2  tehnovõrkude valdajatega;
5.3  Päästeametiga;
5.4  kinnisasjade omanikega, kellele kuuluvaid kinnistuid koostatava detailplaneeringuga võidakse koormata;

6. Planeeringu vastuvõtmise otsuse tegemiseks tuleb vallale esitada:
6.1  planeeritava maa-ala geodeetiline- ja geoloogiline alusplaan;
6.2  planeering ühes kooskõlastatud eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt. Lisaks planeeringu joonised ja seletuskiri. Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavaks.
Kahe nädala jooksul, peale planeeringu kehtestamist, esitada vallavalitsusele täiendavalt planeering kolmes eksemplaris.

7. Planeeringu lähteseisukohad kehtestatakse üheks aastaks, peale mida tuleb taotleda uued lähteseisukohad, kui vallale ei ole selleks ajaks esitatud planeeringut planeerimisseaduse § 18 sätestatud planeeringu vastuvõtmise otsuse tegemiseks.

8. Vallakantseleil korraldada planeeringu algatamise teate avaldamine ajalehes Sakala ühe kuu jooksul peale korralduse andmist.