Valminud on Mulgi valla ajalehe Mulgi Sõna esimene number

Valminud on Mulgi valla ajalehe Mulgi Sõna esimene number. Mulgi Sõna ühendab endas Abja, Halliste ja Mõisaküla lehte Lõuna-Mulgimaa ning endise Karksi valla ajalehte Karksi Sõna.

Leht hakkab kajastama piirkondade elu teemade kaupa ja oodatud on ka kaastööd. Materjale võetakse vastu Abja kultuurimajas (Lauri Sepp, lauri@abja.ee), Karksi-Nuia Raamatukogus (Mare Torim, mare.torim@karksi.ee), Halliste raamatukogus (Sirle Tellis, hallisteraamat@hot.ee) ja  Mõisaküla raamatukogus (Evi Oissar raamatukogu@moisakyla.ee). Materjalid tuleb saata/tuua 15. kuupäevaks ja lugejateni hakkab leht jõudma peale 20. kuupäeva.

Lehte saab alates veebruarist tasuta kõigist külamajadest, rahvamajadest, kultuurimajadest ja-keskustest, piirkonnakeskustest ja elektrooniliselt ka valla kodulehelt. Leht tuleb müüki ka Abja Tarbijate Ühistu kaplustes ja tellida saab lehte Eesti Postist.

Mulgi Sõna esimese numbri leiad SIIT.

Omniva korrastab Mulgi valla kirjakastide võrgustikku

Omniva korrastab veebruaris Mulgi valla kirjakandekastide võrgustiku, mille tulemusel paigutatakse vähekasutatud kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse. Vähekasutatud kirjakastidele leitakse uued asukohad kohaliku omavalitsusega koostöös.

„Kirjakastide võrgustik on korrastamata juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused on selle aja jooksul kardinaalselt muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine muutuks inimestele mugavamaks, soovime paigutada kirjakastid asukohtadesse, kus kohalikel elanikel on neid kõige mugavam kasutada,“ ütles Viljandi jaotuskeskuse juht Egle Starostin.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus Omniva läbiviidud vaatlusest, kust selgus, et veerand Eesti kirjakastidest asuvad kõrvalistes asukohtades ning neid ei kasutatud kuu aja jooksul kordagi.  Vähese kasutusega kastid moodustavad pooled kõikidest kirjakastidest. Samuti kinnitas uuring Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Tühjade kirjakastide kontrollimine tähendab aga suurt ajakulu postiljonidele, mille tõttu pikenevad kirjakanderingid ning suurenevad kulutused.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ettepanekuid. Pärast käidavamate asukohtade väljaselgitamist teatatakse uute kirjakastide asukohad, kuid lähtutakse eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid mõistlikusse kaugusesse, tulenevalt seaduses esinevatest nõuetest.

PS. Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

Teade suulise enampakkumise kohta

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suuline enampakkumise Kütilauda kinnistu (katastritunnus 19201:001:0284)  võõrandamiseks, registriosa numbriga 7079850, asukohaga Ereste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond. Kinnistu üldpindala on 18279 m2 sh ehitiste alune maa 3515 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100% enampakkumise alghind on 5000 eurot.

Moodustatud on suulise enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline  komisjon:
esimees: Ene Maaten;
liikmed: Peeter Rahnel, Arvi Meidla.

Suuline enampakkumine toimub 31. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 Pärnu mnt 30 (end. Abja Vallavalitsus), Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond.

Kinnistu enampakkumise alghind on 5000 eurot ning tagatisraha 500 eurot ja osavõtutasu 10 eurot. Tagatisraha ja enampakkumisest osavõtutasu peavad olema laekunud Mulgi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE301010302005451009 SEB pangas enne enampakkumise algust, s.o. hiljemalt 31. jaanuaril 2018 kella 14.00. Enampakkumise võitjal arvestatakse tasutud tagatisraha kinnistu võõrandamise katteks, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisest osavõtjal esitada enne enampakkumise toimumist: avaldus enampakkumises osalemiseks;

  1. juriidilise isiku pädeva juhtimisorgani otsus enampakkumises osalemise ja enampakkumise võitmise korral ostu-müügi tehingu sõlmimise kohta;
  2. juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument;
  3. füüsilisel isikul isikut tõendav dokument;
  4. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
   Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada.

   Notariaalne ostu-müügi leping tuleb enampakkumise võitjal sõlmida hiljemalt nelja kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Notaritasu maksab enampakkumise võitja.


Vee müügi ja kanaliseerimise uued hinnad!

OÜ Abja Elamu teatab, et alates 01.02.2018 hakkavad Mulgi vallas kehtima uued hinnad järgnevalt: Mulgi vald  Halliste teeninduspiirkond (Halliste, Õisu, Halliste Põhikool, Küti, Päidre, Uue-Kariste, Vana-Kariste, Ülemõisa) vee müük 1,38 €/m3, kanaliseerimine 1,38 €/m3. Hindadele lisandub seadusega ette nähtud käibemaks. Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mulgi vallavalituse 21.12.2017 korraldustega nr 28

 

 

Kutse pakkumisel osalemiseks

Mulgi valla Halliste Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Halliste kalmistu hooldusteenuse teostaja leidmiseks perioodiks 01.01.2018 – 31.12.2018, kalmistu hooldamine sisaldab nii talvist- kui ka suvist hooldust ning digitaalse kalmistukaarti haldamiseks algandmete kogumist ja vallavalitsusele edastamist. Kalmistu on 8,06 hektari suurune ja asub Pornuse külas (katastritunnus 19201:004:0011), Mulgi vallas, Viljandi maakonnas. Suvine hooldus sisaldab kalmistu teeäärte ja mahajäetud hauaplatside niitmist ning teeradade korrashoidu hooaja jooksul, kalmuküngastele tarvitatava liiva toomist kalmistu juurde, ohtlike puude likvideerimist, lehtede koristust kevadel ja sügisel jms. Talvine hooldus sisaldab kalmistu piires teeradadelt lumetõrje teostamist.

Teenuse hinnapakkumisse tuleb sisse arvestada hooldusteenuse osutamiseks vajalike vahendite ning tarvikute maksumus (nt liiv kalmuküngastele).

Hanke eeldatav maksumus (koos käibemaksuga) kuni 9000 eurot. Juhul, kui pakkujate poolt esitatud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust, on hankijal õigus pakkumus(ed) tagasi lükata.

Hinnapakkumise palume esitada Halliste Vallavalitsusele hiljemalt 20.12.2017 kell 14.00, aadressil Leerimaja, Kulla küla, Halliste vald, 69509 Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile vald@halliste.ee .

 

Teade lumetõrje teostamise kohta!

Mulgi valla Halliste piirkonna munitsipaalteedel, avalikult kasutatavatel erateedel ning Mulgi valda sissekirjutust ning kehtivat prügiveolepingut omavate kodanike sissesõiduteedel lumetõrjet teostatakse ka sellel talvel. Enne lumetõrjeperioodi algust tuleb kõigil maaomanikel puhastada teeääred võsast ning suurtest okstest, eemaldada või märgistada kõik aiakujunduselemendid, mis võivad lumelükkamisele ette jääda. Teeäärsete takistuste esinemise korral on lumelükkajal õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata. Lumetõrjet alustatakse, kui teed on muutunud sõiduautodele raskesti läbitavaks. Palume kõikidel kodanikel teatada lumetõrjet puudutavatest probleemidest Halliste Vallavalitsusse
tel 436 3185; 5887 6466 (majandusnõunik Kadri Kivimets) või 436 3175; 5698 0787 (vallavanem Ene Maaten).

Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud nelja piirkonda: Vana-Kariste piirkonnas tõrjub lund FIE Mati Käära (tel 529 8015), Õisu ja Kaarli piirkonnas OÜ Milligrupp (kontaktisik Arne Lohu, tel 504 9247), Halliste piirkonnas Ille Tuka Mäeotsa talu (kontaktisik Tarmo Tukk, tel 515 2568) ja Uue-Kariste piirkonnas FIE Kuldar Vilido (tel 5664 4870).

 

Mulgi valla kalendri 2018 kohta!

Abja Vallavalitsus koostöös Abja Noortekeskusega ootab igast piirkonnast 2018.aasta Mulgi valla kalendri  ilmestamiseks fotosid. Oodatud on fotod, mis kõige paremini annavad edasi piirkonna eripära, ajalugu, omanäolisust, üritusi, isikuid. Ootame fotosid  koos autori nimega hiljemalt 17. november 2017 meiliaadressile abjavv@abja.ee