Blanketid, avaldused ja vormid

Sünni ja matusetoetuse avalduste blanketid

Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus sünnitoetuse saamiseks (teises osas)
Avaldus matusetoetuse saamiseks
Riikliku matusetoetuse avaldus


Koolieelne lasteasutus

Avaldus Õisu lasteaeda vastuvõtmiseks
Avaldus Halliste lasteaeda vastuvõtmiseks


Sotsiaal- ja tervishoid

Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Avaldus hooldaja/hooldajatoetuse taotlemiseks
Toimetulekutoetuse taotlus
Toimetulekutoetuse arvestuskaart
Vajaduspõhise peretoetuse taotlus


Elukoha registreerimine

Elukohateade
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja täitmise juhend – Leiad siit!


Isikut tõendavate dokumentide taotlemine /elamisload/
Taotlusankeedid ja juhend – Ava siit!


Maakorraldus

Avaldus maamaksust vabastamise kohta
Kaevamisluba koos taotlusega
Raieluba ja raieloa taotlus


Jäätmed, keskkonnakaitse

  1. Taotlus jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks (Ekraanil täidetav)
  2. KINNITUS erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu kasutamise kohta
  3. Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks (Ekraanil täidetav)
  4. AVALDUS ühise jäätmemahuti kasutamiseks
  5. JÄÄTMEÕIEND

Ehitisregister (EHR)